fbpx

Economisch

Kosten

De weg naar een binnenvaartvloot, die minder schadelijke stoffen uitstoot, heeft ook een economische impact. Een aantal technieken hebben een eerder beperkte kostprijs. Bijvoorbeeld overstappen op milieuvriendelijkere brandstoffen zoals GTL of biobrandstoffen. Deze brandstoffen hebben weliswaar een iets hogere prijs dan klassieke diesel, maar vragen geen bijkomende investeringen van de binnenvaartondernemer en kunnen via het bestaande distributiesysteem eenvoudig in de markt geplaatst worden. Ook een aantal aanpassingen in de motor, optimalisaties, het toepassen van uitlaatgasrecirculatie of de techniek om water toe te voegen aan de brandstof zijn mogelijk mits een beperkte investering. Terwijl de impact op de operationele kosten perfect onder controle te houden is.

Alle technieken die erop gericht zijn om minder CO2 uit te stoten door het brandstofverbruik te beperken, hebben sowieso een positieve impact op de operationele kosten waardoor een investering kan terugverdiend worden!

Maar met deze technieken alleen kan men niet volledig beantwoorden aan de nieuwe Stage V normering zoals ze door Europa is uitgetekend.

Hiervoor zijn grotere ingrepen nodig. De klassieke manier om aan de Euro 5 en Euro 6 normen te voldoen, is het plaatsen van nabehandelingssystemen, zoals massaal toegepast in de auto- en vrachtwagensector. Meer bepaald een katalysator gecombineerd met een roetfilter. Dat vraagt bij de aankoop van een nieuwe motor (of ombouwen van een bestaande motor) een extra investering van 30% tot 50%. Ook de operationele kosten stijgen door bijkomend onderhoud en verbruik van bijvoorbeeld het ureum voor de katalysator.

Bij de overschakeling naar LNG, CNG of dual fuel ligt de investering in het brandstofsysteem ongeveer drie keer hoger dan de plaatsing van nabehandelingssystemen. Door het prijsverschil tussen deze brandstoffen en klassieke diesel is het wel mogelijk om – naargelang het verbruik en de prijs van deze brandstoffen op langere termijn – de investering terug te verdienen.

Voor een hybride systeem ligt de aankoopprijs van de elektrische motor gunstiger dan die van een dieselmotor. Maar het totale kostenplaatje is afhankelijk van het systeem dat wordt ingezet om de elektriciteit op te wekken. Door de grote flexibiliteit in zowel de configuratie van het aandrijfsysteem als de techniek om de elektriciteit op te wekken, is het moeilijk om hier een richtprijs op te plakken. Die grote flexibiliteit biedt wel de mogelijk om in een later stadium en naargelang de verschillende technieken zich ontwikkelen eenvoudig over te stappen naar andere systemen om de elektriciteit aan boord op te wekken of op te slaan in batterijen.

Steunmaatregelen

Vlaamse Waterweg

Hermotorisatie kleine schepen

 • De steunmaatregel is van kracht van 1 september 2018 tot 31 december 2020.
 • De steun bedraagt 50% van de totale investeringskost met een maximum van 50.000 €
 • De nieuwe motor moet voldoen aan de Stage V normering of er moet tegelijkertijd een nabehandelingssyteem geplaatst worden
 • Alle details op torisatie-kleine-schepen

Nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen

 • De steunmaatregel is van kracht van 1 september 2018 tot 31 december 2021.
 • De steun bedraagt 50% van de totale investeringskost met een maximum van 50.000 €.
 • De nabehandelingstechniek behoort tot de vaste structuur en/of vaste uitrusting van het motorschip en verbetert de ecologische prestaties.
 • Alle details op https://www.vlaamsewaterweg.be/nabehandelingstechnieken

Contact persoon:

Sylvie de Craecker, celhoofd innovatie 

 tor -->


tor -->

Ecologiepremie+ van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Via het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen kan steun aangevraagd worden van 15% tot 55% in de (bijkomende) investeringskost voor de toepassing van ecologische investeringen. Hiervoor is een lijst samengesteld van technologieën die aan deze criteria voldoen. De technologieën die het meest in aanmerking komen voor toepassing in de binnenvaart zijn:

 • Technologie nr. 201049: Ombouwset naar aardgasmotoren voor binnenschepen
 • Technologie nr. 201057: Ombouw van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcel op waterstof voor de aandrijving

Maar ook andere, kleinere investeringen komen in aanmerking de volledige lijst van alle technologieën:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie/voorwaarden#documents

De webpagina van de ecologiepremie+:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie


tor -->

Premie van het Waals Gewest voor de technische hervorming van de binnenvaart vloot

 • Steun voor 20% tot 30% van de in aanmerking komende investeringen met een maximum van 200.000 € over een periode van drie jaar
 • Exclusief voor nieuw materiaal bestemd voor de modernisering van een schip
 • Sinds 2014 en tot 2020: 50% voor alternatieve aandrijvingssystemen of systemen die de reductie van schadelijke emissies beperken

tor -->

Premie van het Waals Gewest bij de aankoop van een tweedehands binnenvaartschip

 • Steun van 30% op de in aanmerking komende investeringen met een maximum van 200.000 € over een periode van drie jaar
 • Het schip is uitgerust of wordt binnen de zes maanden na aankoop uitgerust met een motor die beantwoordt aan de in voege zijnde emissienormen voor de Rijnvaart zoals gedefinieerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Webpagina voor de steunmaatregelen van het Waals Gewest
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/transport/plan_wallon.html


tor -->

CLINSH Clean INland SHipping

Wat is CLINSH?

CLINSH is een Europees consortium voor de promotie van duurzaam binnenvaartvervoer. In CLINSH werken Nederlandse, Belgische, Duitse en Engelse publieke en private organisaties samen. Op 1 september 2016 starte het CLINSH consortium met de implementatie van het CLINSH project vanuit een subsidie of het Europese  LIFE fonds. De provincie Zuid-Holland is de leidende partner van het CLINSH project

Wat is het voornaamste doel?

Het hhofddoel van CLINSH is om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verhogen door de reductie van emissies van het vervoer over de binnenwateren te versnellen.

Het CLINSH consortium wil:

 • De doeltreffendheid van emissie reducerende maatregelen voor de binnenvaart aantonen
 • De sector stimuleren om persoonlijk initiatief te nemen naar emissie reducerende technieken
 • Bijdrage tot de verbetering van de luchtkwaliteit
 • https://www.clinsh.eu/