fbpx

Privacy

Inhoud

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen VZW heeft de informatie op deze website met veel zorg samengesteld.  Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen VZW neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik er van.
Wij waarderen het wanneer u het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen VZW verwittigt van fouten of onvolledigheid van gegevens. Die zullen we dan ook zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.

GDPR (General Data Protection Regulation)

De wetgeving vereist dat persoonlijke gegevens verwerkt worden in overeenstemming met onderstaande principes rond data bescherming. De VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen voldoet aan de regels en principes van deze wetgeving.

  • Persoonlijke gegevens zullen correct en rechtmatig worden verwerkt
  • Persoonlijke gegevens worden verzameld door gekwalificeerd personeel die, namens de VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, diensten verrichten
  • Persoonlijke gegevens moeten adequaat, relevant en niet overdreven zijn in verhouding tot het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt
  • Persoonlijke gegevens moeten nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze te laten corrigeren
  • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de rechten van betrokkenen, door middel van het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens worden verwijderd
  • Persoonlijke gegevens moeten veilig worden bewaard en passende maatregelen moeten worden genomen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van gegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens
  • Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij er voldoende bescherming van de persoonsgegevens is
  • Persoonlijke gegevens worden bewaard volgens de toepasselijke wetgeving

Voor bijkomende vragen of opmerkingen, alsook voor aanvragen tot toegang of wijzigingen van persoonlijke gegevens, kan u contact nemen met Foto’s

Op de foto’s van onze website staan soms personen of schepen. Wij gebruiken de naam alleen met toestemming van de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer u zichzelf of uw schip op een van deze foto’s zou herkennen en deze afbeelding niet passend zou vinden, kunt u ons vragen om deze foto te verwijderen.

Auteursrecht

De VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen geeft de bezoeker van deze website de toelating om opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve, niet-commerciële doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, verhandeling of exploitatie onder derden.
Als u gegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken dan is voorafgaande schriftelijke toestemming van de VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen vereist.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites of informatiebronnen die door derden worden beheerd. De VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden..

E-mail

Paragraaf

E-mailberichten uitgaande van medewerkers van de VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hebben een professioneel karakter. Alle in- en uitgaande correspondentie van en naar dit adres kan door de verantwoordelijken van de VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen gelezen worden, mits respect voor de basisprincipes uit de Privacywet.

E-mails en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. We vragen aan de geadresseerde om die informatie als dusdanig te behandelen.

De auteur van een e-mail blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De VZW Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.