fbpx

Regelgeving

Om een beleid ingang te doen vinden beschikt een overheid of andere organisatie over drie instrumenten, die al dan niet in combinatie kunnen ingezet worden: belonen, bestraffen, verplichten.

Wat dat voor de vergroening van de binnenvaart betekent vinden we terug in volgende regelgeving:

  • NRMM
  • Havens
  • Kwaliteitseisen opdrachtgevers
  • Lokale regelgeving

NRMM

De Europese verordening 2016/1628 is van kracht voor de zogenoemde ‘Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) of niet voor de weg bestemde motoren, waaronder scheepsmotoren. Het doel van de verordening is dat de nieuwe EU Stage V emissie-eisen zullen moeten gaan leiden tot een verlaging van de luchtemissies van de binnenvaart.

In de NRMM verordening zijn grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) bij binnenvaartmotoren. Daarnaast is ervoor gekozen om naast eisen voor het maximale gewicht per KW aan fijnstof (PM= particulate matter) voor motoren boven de 300 KW ook normen op te leggen voor het aantal fijnstofdeeltjes (PN= particulate number). Hierbij ligt de toegelaten uitstoot van NOx 70-84 % en PM 92,5 % lager dan in CCR-II.

Concreet wil dit zeggen dat zonder een vorm van nabehandeling (dieselfilters en katalysatoren) dieselmotoren niet aan de nieuwe eisen zullen voldoen! De EU verordening 2016/1628 geldt voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren zowel voor nieuwbouw als voor hermotorisering.

Stage V categorieën voor de binnenvaart

Voor de binnenvaart zijn er drie categorieën in de verordening van belang: IWP, IWA en NRE.

Motorcategorie IWP: Inland Waterway Propulsion

Tot deze categorie behoren de motoren van 19 kW of meer, die uitsluitend in binnenvaartschepen voor directe of indirecte voortbeweging worden gebruikt of daarvoor zijn bedoeld.

Motorcategorie IWA: Inland Waterway Auxiliary

Hulpmotoren met een vermogen dat groter is dan of gelijk is aan 19 kW die uitsluitend in binnenvaartschepen worden gebruikt of daarvoor zijn bedoeld.

De emissiestandaarden voor IWP en IWA lopen gelijk alhoewel het duidelijk is dat voor hulpmotoren over het algemeen lagere vermogens zullen van tel zijn.

Emissienormen IWP en IWA motoren

Indeling Motorvermogen CO HCa NOx PM PN Startdatum
kW g/kWh 1/kWh
V/C-1 19 ≤ kW < 75 5,00 4,70b 0,30 2019
V/C-2 75 ≤ kW < 130 5,00 5,40b 0,14 2019
V/C-3 130 ≤ kW < 300 3,50 1,00 2,10 0,10 2019
V/C-4 kW ≥ 300 3,50 0,19 1,80 0,015 1×1012 2020
a A=6,00 voor gasmotoren in de formule HC= 0,19+(1,5 x A x GER)
GER=Gas Energy Ratio
Maximum = 0,19 + A
b HC + NOx

Motorcategorie NRE : Non Road Engines

Dit zijn eigenlijk de algemene specificaties en dus motoren die niet specifiek voor de binnenvaart bedoeld zijn en voor welk doeleind dan ook ingebouwd worden in een binnenschip

Emissiefase Subcategorie motor Vermogensgroep Ontstekingstype CO HC NOx Deeltjesmassa PN A
kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh
Fase V NRE-v-1
NRE-c-1
0 < P < 8 CI 8,00 (HC + NOx≤ 7,50) 0,40(1) 1,10
Fase V NRE-v-2
NRE-c-2
8 ≤ P < 19 CI 6,60 (HC + NOx≤ 7,50) 0,40 1,10
Fase V NRE-v-3
NRE-c-3
19 ≤ P < 37 CI 5,00 (HC + NOx≤ 4,70) 0,015 1 x 1012 1,10
Fase V NRE-v-4
NRE-c-4
37 ≤ P < 56 CI 5,00 (HC + NOx≤ 4,70) 0,015 1 x 1012 1,10
Fase V NRE-v-5
NRE-c-5
56 ≤ P < 130 alle 5,00 0,19 0,40 0,015 1 x 1012 1,10
Fase V NRE-v-6
NRE-c-6
130 ≤ P ≤ 560 alle 3,50 0,19 0,40 0,015 1 x 1012 1,10
Fase V NRE-v-7
NRE-c-7
P > 560 alle 3,50 0,19 3,50 0,045 6,00
(1) 0,60 voor met de hand te starten en met lucht gekoelde motoren met directe inspuiting

Havens

Verschillende havens werken op dit moment met gedifferentieerde haventarieven. In de eerste plaats bedoeld om binnenvaartschepen, die aan bepaalde emissienormen voldoen, te belonen. Aan de andere kant worden schepen met meer vervuilende motoren beboet door hen hogere tarieven aan te rekenen. Op termijn zullen de emissie-eisen ook verplichtingen worden. Zo heeft de haven van Rotterdam bepaald dat schepen, die niet minstens aan de CCNR II norm voldoen, vanaf 2025 niet meer in bepaalde delen van de haven zijn toegelaten.

Haven van Amsterdam:
Tariefkortingen gebaseerd op Green Award certificatie:

Korting Prijs per ton
Basis tarief 3,2446 €
Green Award Brons 5% 3,0824 €
Green Award Zilver 10% 2,9201 €
Green Award Goud 15% 2,7579 €

Haven van Antwerpen

Korting Tarief per ton
Basis tarief 3,15 €
CCNR II 7% 2,9295 €
Dieselelektrisch of LNG 15% 2,6775 €

Haven van Rotterdam

Korting Tarief per ton
Basis tarief (gebaseerd op CCNR II motoren) 3,196 €
Niet CCNR II gekeurde motoren + 10% 3,5156 €
CCNR II + Green Award 15% 2,7166 €
Emissies 60 % lager dan CCNR II 30% 2,7579 €

Kwaliteitseisen opdrachtgevers

Elke economische sector moet zich in lijn stellen met milieu en emissie-eisen, deels vanuit een eigen beleid en imago en deels vanuit verplichte regelgeving. Het volledige productieproces wordt hierbij in kaart gebracht om overal waar mogelijk maatregelen te implementeren, die een gunstig effect hebben op de totale milieu impact van een bedrijf.

Aangezien ze meegenomen worden in het totaalplaatje is het logisch dat ook aan onderaannemers eisen worden gesteld in verband met hun milieu-impact. Voor de meeste sectoren is het niet mogelijk om aan alle duurzaamheidvereisten te voldoen zonder ook hun toeleveranciers hierin te betrekken.

Dit heeft onvermijdelijk een gevolg voor de ganse transport en logistieke sector en dus ook voor de binnenvaart. Verschillende bedrijven eisen dat de trucks waarmee ze beleverd worden of waarmee hun producten vervoerd worden aan duidelijke veiligheids- en milieunormen beantwoorden. Of ze nu behoren aan transporteurs of directe toeleveranciers, trucks die niet aan de normen voldoen worden eenvoudigweg teruggestuurd.

Het is duidelijk dat ook de binnenvaart hieraan niet kan ontsnappen! Waar vroeger het inschakelen van de binnenvaart een duurzaamheidsaspect was, is het nu al zo dat binnenvaartbedrijven emissie reducerende technieken gebruiken als argument om transportopdrachten te bekomen. En op termijn zullen bedrijven eisen dat schepen die voor hun transport instaan aan bepaalde emissie-eisen voldoen.

Binnenvaartbedrijven gebruiken emissie reducerende technieken als argument om nieuwe transportcontracten te sluiten.

Lokale regelgeving

In verscheidene steden gelden op dit moment al Lage Emissie Zones voor wagens en vrachtwagens. Daar weert de overheid voertuigen die niet aan de vastgelegde Euronormen beantwoorden via een boetesysteem uit afgebakende zones. Wat in London, Antwerpen, Düsseldorf en andere Europese steden reeds van kracht is voor wagens vindt ook zijn weerklank naar havens en waterwegen. In de haven van Rotterdam ligt er nu al een verbod vast dat schepen, die niet minstens aan de CCR II normen voldoen, vanaf 2025 de toegang tot bepaalde delen van het havengebied verbiedt. En in Duitsland komen er steeds meer stemmen, studies en lobbywerk om vergelijkbare systemen in grotere Rijnsteden af te dwingen.

Het gaat daarbij niet alleen om de impact van emissies op de inwoners van steden langs de waterwegen. Langs waterwegen liggen ook veel (kwetsbare) natuurgebieden. De lokale impact van NOx emissies, die deels afkomstig zijn van de binnenvaart, op de fauna en flora kan in deze natuurgebieden significant zijn.